1. Hazırlık sınıfını neden okumalıyım?

Cevap: Hazırlık sınıfı eğitim–öğretimin amacı, bireye yabancı dilin temel kuralları ile sözlü ve yazılı anlama-anlatma yöntemlerini öğretmek, mesleki ve sosyal hayat için gerekli etkin dil becerisini geliştirme ve kullanma yeterliliği kazandırmaktır.

2. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Hazırlık sınıfı öğrencileri her yarıyıl için derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır.

3. Devamsızlıktan kalan öğrenciler, hazırlık sınıfı program sonu yeterlilik sınavına girebilirler mi?

Cevap: Giremezler.

4. Dönem sonunda ilan edilen devamsızlık sayım beklediğimden farklı gelirse ne yapmalıyım?

Cevap: Öğrencilerimiz bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri’ne başvurabilirler. Bir yanlışlık var ise düzeltilecektir.

5. Rahatsızlığım nedeniyle Kısa Süreli Sınavlara  (quiz) giremezsem, bu sınava daha sonra girebilir miyim?

Cevap: Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan kısa süreli sınavlar (quiz) 25-30 dakikalık sınavlardır. Bu sınavlar, ders saati içerisinde öğrencilere önceden haber verilmeden uygulanır. Bu sınavların telafisi yoktur. Sınav günü raporlu olan öğrencilerin girmediği kısa süreli sınavlar, not hesaplamasına dahil edilmez.

6. Rahatsızlığım nedeniyle Ara Sınavına (Vize) giremezsem, bu sınava daha sonra girebilir miyim?

Cevap: Ara sınavlar (vize) her yarıyılda ders saatlerinde uygulanır. Sınav günleri akademik takvime göre belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu alan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavına alınabilir.

7. Rahatsızlığım nedeniyle Yarıyıl Sonu Sınavına giremezsem, bu sınava daha sonra girebilir miyim?

Cevap: Telafisi yoktur. Öğrencilere birinci yarıyıl (güz dönemi) sonunda uygulanır. Yarıyıl sonu sınavına sadece devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler girebilir.

8. Rahatsızlığım nedeniyle Program Sonu Yeterlilik Sınavına giremezsem bu sınava daha sonra girebilir miyim?

Cevap: Telafisi yoktur. Bu sınava sadece devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler katılabilir. 

9. Hazırlık eğitimi süresi ne kadardır?

Cevap: Hazırlık sınıfı eğitiminin süresi, iki yarıyıldan oluşan bir akademik yıldır.

10. Hazırlık sınıfını en fazla kaç akademik yıl okuyabilirim?

Cevap: Hazırlık sınıfının süresi, azami iki akademik yıldır. Devam zorunluluğunu yerine getirmesine rağmen hazırlık sınıfını iki akademik yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir.

11. Hazırlık sınıfının dersleri yıl içinde ne zaman başlar ve biter?

Cevap: Hazırlık sınıfı eğitimi, akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. 

12. Hazırlık sınıfından nasıl muaf olabilirim?

Cevap:

Zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminden muafiyet için aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak gerekir:

a) YDYO tarafından gerçekleştirilen Yeterlik Sınavından 70 ve üzeri puan almak,

b) Yurt içinde başka bir üniversitenin hazırlık sınıfı eğitimini, son 5 (beş) yıl içinde başarı ile tamamlamış olmak ve bunu belgelendirmek,

c) Ulusal veya uluslararası sınavlardan son iki (2) yılda alınmış ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) ile gösterilen “B2” seviyesine eşdeğer puan almış olmak ve bunu belgelendirmek,

ç) En az son 3 (üç) yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak ve bunu belgelendirmek.

(2) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil (İngilizce) sınavında alınan puan ve bunun eşdeğerliğinin belirlenmesinde;

 a) YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu temel alınır.

Denkliği kabul edilen sınavlar ve bunların eşdeğer puanları ÖSYM’nin 25 Şubat 2016 tarihli Yabancı Dil Eşdeğerliklerine göre düzenlenmiştir ve adı geçen sınavların denklik tablosu aşağıdaki linkte bulunabilir:

https://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html

b) Ulusal yabancı dil sınavlarından (YDS ve YÖKDİL) alınan 70 ve üzeri puan, YDYO tarafından gerçekleştirilen yeterlilik sınavı ilk oturumunun eşdeğer puanı olarak kabul edilir ve bu durumdaki öğrenciler yeterlilik sınavının ikinci oturumuna (konuşma ve yazma bölümlerine) girmek zorundadır. İlk oturum puanının %50’si ve ikinci oturum puanının %50’si toplamı olarak, 70 ve üzeri puan alanlar hazırlık sınıfından muaf sayılır.

(3) Bu yönergenin 8. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde belirtilen sınavlar dışında kalan üniversite, enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslardan alınan seviye tespit ve yeterlilik sınavları hazırlık muafiyeti için geçerli değildir. Burada belirtilen durumlar dışındaki sınavların geçerliliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Muafiyet başvurularının, yeterlilik sınav öncesinde ilan edilecek bir tarih aralığında, geçerli belgelerle birlikte YDYO Öğrenci İşlerine başvuru ile gerçekleştirilmesi gerekir. İlan edilen tarihler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

13. Yeterlik Sınavının  içeriği nedir?

Cevap: Yeterlilik Sınavı, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan bir programda öğrenim görmeye hak kazanmış olan öğrencilere, hazırlık sınıfı muafiyeti değerlendirmesi amacıyla YDYO tarafından uygulanır. Sınav, okuma (reading), dinleme (listening), yazma (writing), konuşma (speaking), sözcük bilgisi (vocabulary) ve dilbilgisi (grammar) becerilerini ölçmeye yöneliktir.

14. Yeterlilik sınavı kaç kez düzenlenir?

Cevap: Yeterlilik Sınavı, her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir.

15. Yeterlilik sınavının yerini ve tarihini nereden öğrenebilirim?

Cevap: Yeterlilik sınavının tarihi ve yeri Yönetim Kurulunca belirlenir ve YDYO resmi web sayfasından ilan edilir.

16. Yeterlilik sınavınınilk oturumuna girmeyen öğrenciler ikinci oturuma girebilir mi?

Cevap: Yeterlilik sınavın ilk oturumuna girmeyen öğrenciler ikinci oturuma giremez.

17. Yeterlilik sınavının puanı nasıl hesaplanır?

Cevap: Sınav başarı puanı, test edilen beceriler üzerinden bütünleşik ortalama şeklinde hesaplanır.

18. Bütünleşik ortalamam kaç olursa başarılı olurum?

Cevap: Bütünleşik ortalaması 100 üzerinden 70 puan olan öğrenciler yeterlilik sınavından başarılı olur ve kayıtlı oldukları programın birinci sınıfına başlamaya hak kazanır.

19. Yeterlik sınavı neden önemlidir?

Cevap: Çünkü, yeterlilik sınavında başarısız olan veya bu sınava herhangi bir sebepten dolayı giremeyen öğrencilere yeni bir sınav uygulanmaz ve yeterlilik sınavı iptal edilmez.

20. Hazırlık programında uygulanacak sınavlar nelerdir?

a) Kısa Süreli Sınavlar (Quiz): Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan kısa süreli sınavlar (quiz) 25-30 dakikalık sınavlardır. Bu sınavlar, ders saati içerisinde öğrencilere önceden haber verilmeden uygulanır. Bu sınavların telafisi yoktur. Sınav günü raporlu olan öğrencilerin girmediği kısa süreli sınavlar, not hesaplamasına dahil edilmez.

b) Ara Sınavlar (Vize): Ara sınavlar (vize) her yarıyılda ders saatlerinde uygulanır. Sınav günleri akademik takvime göre belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu alan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavına alınabilir.

c) Yarıyıl Sonu Sınavı: Öğrencilere birinci yarıyıl (güz dönemi) sonunda uygulanır. Yarıyıl sonu sınavına sadece devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler girebilir.

d) Program Sonu Yeterlilik Sınavı: Öğrencilere ikinci yarıyıl (bahar dönemi) sonunda uygulanır. Bu sınava sadece devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler katılabilir.

e) Mazeret Sınavı: Mazeret sınavları, Güz ve Bahar Dönemleri içindeki ara sınavlar için yapılır. Kısa süreli sınavlar (quiz) için mazeret sınavı yapılmaz. Öğrencinin mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan ilgili hükümlere göre belirlenir. f) Proje/Ödev/Dosya Değerlendirmesi: Öğrencilerin her dönem içerisinde yaptıkları yazılı değerlendirme ve sözlü ödevlerinin yer aldığı çalışmalarının değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir.

21. Hazırlık sınıfında başarı neye göre belirlenir?

Cevap: Hazırlık sınıfı başarı değerlendirmesi, yıl içinde uygulanan sınavların farklı oranlarda birleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Ayrıntıları aşağıdaki tabloda verilen bütünleşik başarı notu hesaplaması özetle; ödev/proje/dosya puanının %10’u, kısa süreli sınavların %10’u, ara sınavların %20’si, yarıyıl sonu sınavının %20’si ve program sonu yeterlilik sınavının %40’ı birleştirilerek yapılır.

 Güz DönemiBahar DönemiToplam
   
Ödev/Proje/Dosya (%5)Ödev/Proje/Dosya (%5)%10
   
Kısa Süreli Sınavlar (Quiz) (%5)Kısa Süreli Sınavlar (Quiz) (%5)%10
   
Ara Sınavlar (%10)Ara Sınavlar (%10)%20
   
Yarıyıl Sonu Sınavı (%20)Program Sonu Yeterlilik Sınavı (%40)%60
   
Toplam: %40Toplam: %60%100
   

22. Hazırlık sınıfında kimler başarılı sayılacaktır?

Cevap: Bütünleşik başarı puanı 70 ve üzeri olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olur ve kayıtlı oldukları programa başlamaya hak kazanır.

23. Derslere devam etmiş olmama rağmen sınavdan başarısız olursam bir daha şansım olacak mıdır?

Cevap: Hazırlık sınıfı eğitimi devam şartını yerine getiren ancak başarılı olamayan öğrencilere, izleyen akademik yıl başında gerçekleşecek yeterlilik sınavına girme hakkı verilir.

24. Sınavdan aldığım not beklediğimden az gelirse ne yapmalıyım?

Cevap: Hazırlık programında öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarına, ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, YDYO’ya dilekçe ile başvurarak itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlarda Sinop Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

25. Hangi durumda YDYO ile ilişiğim kesilir?

Cevap: Hazırlık programını, belirtilen süre içerisinde başarı ile tamamlayamamış ve en son girdiği yeterlilik sınavında da geçer not alamamış öğrencilerin kayıtlı olduğu program ile ilişiği kesilir.

26. Kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Cevap: Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesinin 2.fıkrasında ve Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 48. maddesinde yer alan mazeretlere sahip öğrenciler, sadece bir defaya mahsus olmak üzere en fazla iki yarıyıl süre ile kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Kayıt dondurma yıl üzerinden gerçekleştirilir. İzin talebinin, ilk ara sınavların başlangıç tarihinden önce yapılması gerekir. Öğrencilerin talepleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci için alınan Yönetim Kurulu kararı öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilir. Bu şekilde izin alan bir öğrenci derslere ve sınavlara giremez. Öğrencinin öğrenim harcı ile ilgili yükümlülüğü ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Bu durumda zorunlu hazırlık sınıfına tabi olan öğrenciler; izleyen eğitim-öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlilik sınavına girerler, sınavda başarısız olan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfına devam ederken isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler ise isteğe bağlı hazırlığa ya da kendi kayıtlı oldukları bölüm/programlara devam eder. Öğrencilerin öğrenime ara verdikleri süre bu yönergenin 7. maddesinde belirtilen azami öğrenim süresine dahil edilmez.

27. Hocamız geç kalırsa ders düşer mi?

Cevap: Hayır. Yüksekokul idaresi tarafından dersin o gün yapılamayacağı söylenmediği takdirde dersin başlamasını beklemeniz gerekmektedir.

28. Tüm sınıf derse gelmezse ders iptal olur mu?

Cevap: Hayır. Öğrencinin derse gelmemesi bunu mümkün kılmaz.

29. Arkadaşım derse misafir olarak gelebilir mi?

Cevap: Hazırlık Programı öğrencisi olmayan öğrencilerin derse girmelerine izin verilmez.

30. Yabancı Dil eğitimimin sonunda alacağım ortalama puan lisans öğrenimimi etkileyecek mi?

Cevap: Hayır, etkilemeyecektir.

31. Muafiyet belgelerimi geç versem olur mu?

Cevap: İlgili yönetmelik gereği belgelerinizi belirlenecek tarihler arasında ibraz etmeniz gerekmektedir.

32. Hazırlık sınıfı için ayrıca kayıt yaptırmam gerekiyor mu?

Cevap: Hayır. Eğitim-Öğretimin başladığı tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu’nda derse başlayacaksınız.

33. İlk hafta ders yapılıyor mu? Dersler ilk günden başlıyor mu?

Cevap:  Evet. Dersler ilk ders saatiyle birlikte başlar.

34. Yeterlik Sınavı için ne tür kurallar uygulanmaktadır?

Cevap: Üniversitemizde eğitime yeni başlayacak öğrencilerin sınava gelirken Nüfus Cüzdanlarını/Ehliyetlerini ve Öğrenci belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

35. Sınav sonuçları nasıl ilan edilmektedir?

Cevap: Sınav sonuçları YDYO Web sayfamız üzerinden  duyurulmaktadır.

36. Hazırlık sınıfı ders kitaplarını nereden temin edebilirim?

Cevap: Hazırlık sınıfında kullanılacak olan ders kitapları, ilgili yayınevlerinden temin edilecektir. Derslere kitapsız gelinmesine ve fotokopi kitap kullanılmasına izin verilmez.

37. Hazırlık sınıf listeleri ilan edildikten sonra sınıf değişikliği yapılabilir mi?

Cevap: Hayır.

38. Sınavlarda nelere dikkat etmeliyim?

Aşağıdaki araç-gereçlerin sınav süresince kullanılmaları kesinlikle yasaktır:      

  • her türden çanta (el çantası, sırt çantası vs.)
  • herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, cep telefonu, avuç-içi bilgisayar, elektronik tercüme cihazı, kronometre, alarmlı saat, fotoğraf makinası, veri depolama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz)
  • kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın.

Yukarıdaki kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edilmesi durumunda, adayın sınavı iptal edilir.

Adaylar sınav gözetmenlerinin verdikleri talimatlara uymakla yükümlüdürler.

39. Sınavda kopya ve başkasının yerine girme durumları olursa ne olur?

Cevap: Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılır.

40. Sınav itirazımı eposta aracılığıyla yapsam olur mu?

Cevap: Sınav itirazının eposta aracılığıyla yapılmaması gerekmektedir. Eğer eposta aracılığıyla yapılırsa değerlendirmeye alınmaz. İtiraz dilekçesinin şahsen ya da faks yoluyla Yüksekokula yapılması gerekmektedir.

41. Kullanabileceğim matbu bir itiraz dilekçesi formu var mıdır?

Cevap: Evet. İtiraz dilekçesi olarak SÜ YDYO web sayfasındaki sınav itiraz dilekçesi kullanılmalıdır.

42. İtiraz dilekçemin sonucu bana ne zaman ve nasıl duyurulur?

Cevap: İtiraz Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Komisyonunca incelenerek, sonuç itiraz süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde öğrenciye yazılı olarak duyurulur. Dilekçe sonucu öğrencinin Sinop Üniversitesi öğrenci e-postasına gönderilir.

43. Öğrenci belgemi nereden alabilirim?

Cevap: Öğrenci belgenizi Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Ofisinden veya E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden alabilirsiniz.